Organisatie

Parkmanagement Zuiderzeehaven

De gunstige ligging aan de IJssel en de goede infrastructuur maken Kampen al eeuwen tot een aantrekkelijke vestigingsplaats. Vanuit historisch perspectief kent Kampen dan ook een lange industriële traditie. In de Hanzetijd bloeide Kampen zelfs tot een centrum van vrachtvaart. Ook nu is Kampen een plek die op economisch gebied overduidelijk in beweging en ontwikkeling is. Dat uit zich onder meer in het convenant dat Zwolle en Kampen in 2000 hebben afgesloten; een intensieve samenwerking op het gebied van onder meer de ontwikkeling van bedrijven- en industrieterreinen, waarbij het streven is deze ontwikkeling goed te spreiden en te verdelen over de regio.

De Zuiderzeehaven is één van de concrete uitvloeisels van het convenant. Dit bedrijventerrein voorziet in de behoefte om het spectrum van industrieterreinen aan te vullen in het lagere segment en in grotere bedrijfskavels. De aanleg van het Bedrijvenpark RW50 en, in de zuidpunt daarvan, Melmerpark dragen bovendien bij aan de opwaardering van het gebied. In combinatie met de grondige revitalisering van het naburige industrie- en bedrijventerrein Haatlandhaven zijn diverse ontwikkelingen gaande die Kampen en omgeving omdopen tot een hoogwaardige locatie. Hier wordt ruimte geboden aan een breed en gevarieerd spectrum van bedrijvigheid. Hiervan kan de Zuiderzeehaven de vruchten plukken aangezien het aan een complementair segment ruimte tot ontwikkeling biedt. Kortom legio factoren die de Zuiderzeehaven tot een aantrekkelijke uitvalsbasis maken.

Het tekenen van de Samenwerkingsovereenkomst Zuiderzeehaven op 11 februari 2003 had als doel om de Zuiderzeehaven te ontwikkelen als een duurzaam bedrijventerrein met realisatie van hoogwaardige voorzieningen in de optimale vorm van exploitatie en beheer, zodat de algemene opzet van de Zuiderzeehaven leidt tot hogere (bedrijfs-) economische resultaten, een lagere milieubelasting en efficiënt ruimtegebruik. Dit als onderdeel van de wens van alle partijen om een duurzaam bedrijventerrein te realiseren is en om deze hoge kwaliteit te waarborgen voor een lange periode door zekerheid van beheer en onderhoud van de Zuiderzeehaven voor ten minste 15 jaar. Om dit te bereiken, maar met name om dit in stand te houden, is er gekozen voor een parkmanagementorganisatie. De aansturing geschiedt door drie partijen. Allereerst zijn de bedrijven op het terrein Zuiderzeehaven (eigenaren van hun kavels en hun eventuele huurders) vertegenwoordigd in de Vereniging Parkmanagement Zuiderzeehaven. Verder sturen de gemeente en als laatste geld de PPS Ontwikkelingsmaatschappij de parkmanagementorganisatie aan.

Voor het invullen van de parkmanagementorganisatie was in eerste instantie een overeenkomst aangegaan met TCN PP B.V. uit Utrecht. Samen met de Vereniging Parkmanagement Zuider-zeehaven, de Gemeente Kampen en de PPS Ontwikkelingsmaatschappij is hiertoe een B.V. Parkmanagement Kampen opgericht. De aandelen van TCN PP B.V. zijn per 1 september 2009 overgenomen door Sweco.

Laatste nieuws

Twitter Button
» Alle berichten lezen